Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 A Légtér (Közhasznú ) Egyesület

Alapszabály
 

A Légtér Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő §-ai alapján, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseire is figyelemmela mai napon az egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el:
1. §
Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

(1) Az Egyesület neve: Légtér (Közhasznú) Egyesület

(2) Az Egyesület székhelye: H-1037. Bp. Hármashatárhegyi út 016536/0088 hrsz.

(3) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(4) Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet.
2. §
Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége

(1) Az Egyesület céljai:
 
A budapesti és főváros környéki légi közlekedés növekvő környezeti kárainak csökkentése.

      Az egyesület céljait különösen a következő eszközökkel valósítja meg:
 
a)      Az egyesület fenntartások nélkül elősegíti annak az alapelvnek a megvalósulását, hogy az élethez és az egészséghez való jog a legalapvetőbb emberi jog, és csak ezen jog tiszteletben tartásával érvényesíthető minden további emberi jog.
b)      Az a) pontban leírt alapelv figyelembevételével az egyesület elősegíti mindazon törekvések megvalósítását, amelynek célja, hogy a légi közlekedéssel kapcsolatos tevékenységek hatásai a lakosság és a természet teherbíró képességének határain belül maradjanak, illetve arra a szintre szoruljanak vissza.
c)      Az egyesület elősegíti az egészséges életkörülmények fenntartását illetve visszaállítását a légi közlekedés által terhelt környezetben.
d)      Az egyesület különösen törekszik „az okozó fizessen !” elv gyakorlati megvalósításának elősegítésére, azaz arra, hogy a környezet, a légtér, a természet használatát és a benne okozott károkat, azok megelőzésének, illetve felszámolásának költségeit teljes egészében azok használói, illetve okozói fizessék meg.
e)      Az egyesület kiemelten foglalkozik a légi közlekedés és környezet összefüggéseivel: a repülésből származó légszennyezés és zajártalomnak az élővilágra, különösen az emberek egészségére gyakorolt káros hatásainak felmérésével, dokumentálásával és ezen hatások csökkentésével.
f)        Az egyesület céljainak elérése érdekében törekszik az állampolgári részvétel lehetőségeinek bővítésére, a nyilvánosság, a közvetlen demokrácia megerősítésére, a tájékoztatás és a tájékozódás szabadságának minél szélesebb körű megteremtésére, ennek keretében honlapot hoz létre, üzemeltet, tart fenn a közgyűlés által meghatározott feltételekkel és ütemezésben.
g)      Az egyesület elsősorban a légi közlekedés környezet-barátabbá tételéért tevékenykedik a repülés káros környezeti hatásait csökkentő európai és hazai közlekedési politika kialakításáért és elfogadtatásáért.:
-         nemzetközi síkon az ICAO-val, (az ENSZ Nemzetközi Polgári Repülési Szervezettel), az ICCP-vel (a Kormányközi Éghajlatváltozási Bizottsággal), az Európai Bizottság légi közlekedéssel foglalkozó szakbizottságával, és az Európai Repülési Környezetvédelmi Szövetséggel, a Közlekedés és Környezetvédelem Európai Szövetséggel való együttműködés keretében
-         hazai síkon a légi közlekedés szabályozásában érintett szaktárcákkal, intézményekkel, szervezetekkel, önkormányzatokkal, továbbá a légi közlekedés gazdasági szervezeteivel együttműködés keretében, valamint a Magyarországon bejegyzett légtérrel kapcsolatos egyesületek szövetségének megalakításával, ill. a környezetvédelmi és érdekvédelmi civil szervezetekkel szakértő csoportokkal való együttműködés keretében.
h)      Az egyesület céljai elérése érdekében arra törekszik, hogy a bevételeiből megvásárolandó zajmérési eszközök segítségével a települési önkormányzatok részére stratégiai zajtérképet készít és azt a települési önkormányzatok rendelkezésére bocsátja.
 
       Az egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény szerinti közhasznú szervezet. Tevékenysége a környezetvédelem, amelynek során a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 38.§ (1) bekezdés b), g) és h) pontjaiban, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott közfeladatot lát el, amelyről állami szervnek és helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.
      Az egyesület célja, hogy - az 1995. évi LIII. törvény 110 § (7) bekezdés p) pontban foglalt törvényi felhatalmazása alapján megalkotott - 280/2004.(X.20.) Korm. rendelet 1 § (3) bekezdésében meghatározott települési önkormányzatoknak kötelezően elkészítendő stratégiai zajtérképet az önkormányzatok részére elkészítse.
 
Az Egyesület célje szerinti közhasznú tevékenység a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26 § c) 9. pontja szerinti környezetvédelmi tevékenység.
 
(2) A Légtér Egyesület céljai megvalósítása érdekében – az alapító okiratban feltüntetett egyéb szolgáltatásain túl – az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
 
(a)    A lakosság és a döntéshozó felvilágosítása, tudatformálása (9499’08)
(b)    A környezet állapotával kapcsolatos adatok megszerzése és terjesztése (9499’08)
(c)    Rendezvények, társadalmi megmozdulások szervezése (9499’08)
(d)    Tudományos kutatások és fejlesztések szervezése, támogatása (9499’08; 7219’08)
(e)    Kormányzati és önkormányzati döntések meghozatalát elősegít javaslatok kidolgozása (9499’08)
(f)     Segítségnyújtás a jogalkotási folyamatban (9499’08; 7490’08)
(g)    Kapcsolattartás különböző állami és önkormányzati szervekkel (9499’08)
(h)    Kapcsolattartás nem kormányzati szervezetekkel, intézményekkel, különösen a hazai és külföldi környezetvédő mozgalmakkal (9499’08)
(i)     Környezetvédelmi nevelés (9499’08; 7490’08; 8559’08; 8560’08)
(j)     Környezeti tanácsadás (9499’08; 7490’08)
(k)    A környezet védelmét segítő gazdasági tevékenységek elő mozdítása (9499’08; 7490’08)

(3) Az Egyesület a tevékenysége és a gazdálkodása legfontosabb adatait sajtó útján nyilvánosságra hozza. Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát a Budai Polgár megnevezésű helyi újságban való közzététel útján biztosítja.

(4) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül bárki – a zajártalomnak kitett természetes és jogi személy – részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. Az Egyesület által készített zajtérképekbe az Egyesület székhelyén bárki ingyenesen betekinthet, és arról a közgyűlés által meghatározott díj ellenében másolatot készíthet.

(5) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.
(6) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.

(7) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti.
 
3. §
Az Egyesület tagjai

(1)Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy vagy szervezet, aki a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.
 
(2) A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön létre.
 
(3)Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.
 
(4)Az Elnökség egyszerű többségi döntéssel hozott határozattal tiszteletbeli tagnak kérhet fel olyan természetes személyeket, akiket arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagság annak a jelölt általi írásbeli elfogadásával jön létre. A tiszteletbeli tagság az Egyesületben tagsági jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet azzal a kivétellel, hogy a tiszteletbeli tag is jogosult a Közgyűlésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni, valamint egyben köteles az Alapszabály rendelkezéseit betartani és az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni.

(5) A jelen Alapszabályban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a "tag" kifejezés szerepel, csupán az Egyesület rendes tagjait kell érteni, a tiszteletbeli tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a "tiszteletbeli tag" kifejezést.

(6) Az egyesületi tagság megszűnik:
 
– a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnésével,
– a kilépés írásbeli bejelentésével,
– kizárással,
– ha az Egyesület megszűnik.
 
(7) Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos.
(8) A Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével az Egyesületből kizárhatja azt a tagot, aki valamely, az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, így különösen: ha a három hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíjat írásbeli felszólításra sem fizette be, illetőleg ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.
(9) A tiszteletbeli tagi címet a Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével jogosult megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag az Egyesület céljával, szellemiségével, értékrendjével vagy az Alap-szabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.
(10) A 3.§. (8) és (9) bekezdéseiben megjelölt eljárásokban csak azt követően hozható meg a kizárásról illetve a tiszteletbeli tagi cím megvonásáról szóló határozat, hogy a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére.
4. §
Tagsági jogok és kötelezettségek

(1) Az Egyesület tagja jogosult:
 
– részt venni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását,
– a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselője útján a közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni
– a természetes személy tagok választhatnak és választhatók, a nem természetes személy tagok pedig törvényes képviselőik útján gyakorolhatják ezt a jogukat.

(2) Az Egyesület tagja köteles:
 
– az Egyesület alapszabályát és belső szabályzatait valamint az Egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani
– az Egyesület közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni,
– a közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni,
 
5. §
Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok

(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés (6. §), amely a tagok összessége. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző képviselő szerve, az Elnökség (7. §) irányítja és látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az elnökségi tagok és az Elnök (8. §) valamint a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai.
 
(2) Az Egyesület ügyintéző szervének tagja, illetőleg az Egyesület képviselője olyan magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.
 
(3) Az Egyesület vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
Jelen alapszabály tekintetében a vezető szerv alatt a közgyűlés és az elnökség értendő.
 
 
(4) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője ( elnökségének és felügyelő bizottságának tagja ) az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
 
(5) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

6. §
A Közgyűlés

(1)Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Az Elnök az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a Közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a tagok legalább 1/3-a írásban kéri az ok és a cél megjelölésével.

(2) A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
 
a) Az Alapszabály megállapítása, módosítása.
b) Az éves költségvetés meghatározása.
c) Az Elnök éves beszámolójának jóváhagyása és ezzel egyidejűleg a közhasznúsági jelentésnek az elfogadása.
d) Az Egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, feloszlásának kimondása.
e) Az Egyesület tagjainak sorából történő kizárás, illetőleg a tiszteletbeli tagi cím visszavonása
f) Az Elnökség tagjai és az Elnök megválasztása
g) Az Elnökség tagjai és az Elnök visszahívása,
h) A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása
i) Az Egyesületen belül munkacsoportok létrehozása a feladatok hatékonyabb megosztása céljából. (A munkacsoport nem minősül az egyesület önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységének.)
j) döntéshozatal mindazon ügyekben, amelyeket az alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal
 
(3) A közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok, valamint a határozat-képtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével. A közgyűlés nyilvános.
(4) A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták.

(5) A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve az a), e) g) és h) pontot, ahol a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok minősített többségének (legalább három-negyedének) igenlő szavazata szükséges Tag kizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja.

(6) A közgyűlés az éves beszámolóról és a közhasznúsági jelentés elfogadásárólszóló határozatát az általános szabályok szerint, azaz a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza.
(7) A levezető elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz.
(8) A közgyűlés a személyi döntések (e), f) g) és h) pontok kivételével határozatait nyílt szavazással, a személyi döntések tekintetében pedig titkos szavazással hozza.
(9) Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazáskor a Közgyűlés levezető elnökének szavazata dönt, titkos szavazás esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
(10) A közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell. Az Elnök köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.
(11) Az elnököt – és az elnökség tagjait –, valamint a felügyelő bizottság tagjait a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel bármikor – közgyűlési határozattal – visszahívhatja, amennyiben bármelyikük tevékenysége veszélyezteti az Egyesület céljának elérését, vagy bármely más, alapszabályba ütköző magatartás tanúsítása esetén.
7. §
Az Elnökség

(1) Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve a 3 (három) tagú Elnökség, amelynek tagjait a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 5 (öt) év időtartamra választja.
 
(2) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább három alkalommal tart ülést. Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Az ülések nyilvánosak.
 
(3) Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. A határozatot az érintettel igazolható módon közölni kell.
 
(4) Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.
 
(5) Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
 
a) az éves tagdíj mértékének meghatározása az alakulás évében fizetendő éves tagdíj, és a 2006. évre szóló tagdíj kivételével,
b) az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala.
c) az ügyrend elfogadása,
d) az etikai szabályok elfogadása,
e) tagfelvétel jóváhagyása,
f) az Elnök utasítása a közgyűlés összehívására,
g) az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki beszámolókba, a közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődők részére,
h) a közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése
i) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

(6) A Közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával és lemondásával is, amely esetekben a Közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól.
(7)Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya – nyílt szavazás esetén személye - megállapítható.
8. §
Az Elnök

(1) Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 5 év időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult vezetője.
 
(2) Az Elnök hatásköre és feladatai:
 
– az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,
– a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett,
– a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása,
– az elnökségi ülések előkészítése és levezetése,
– az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt,
– az Egyesület közgyűlésének és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és nyílt szavazás esetén személye megállapítható,
– éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése
– a Közgyűlés és az Elnökség határozatait az érintettekkel írásban, igazolható módon közli, illetve azokat az Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza
– a működés módját, a szolgáltatások igénybevételének módját, valamint a beszámolói közléseket az Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza.
 
9. §.
A Felügyelő Bizottság
 
1.) Az Egyesület a működésének, gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése céljából Felügyelő Bizottságot választ. A Felügyelő Bizottság feladata az Egyesület alapszabályban rögzített tevékenységének, gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése és a közhasznú tevékenység felügyelete. Működéséért a közgyűlésnek felel.
 
2.) A Felügyelő Bizottság a tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
 
3.) A Felügyelő Bizottság 3 tagját a Közgyűlés választja meg.
 
4.) A Felügyelő Bizottság elnökét az Egyesület választott testületeinek üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni.
 
5.) A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik, mely ülést a Felügyelő Bizottság elnöke a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal írásban hív össze a napirend egyidejű írásbeli közlésével.
A bizottsági ülések nyilvánosak, amennyiben ez az Egyesület vagy mások jogát, jogos érdekét nem veszélyezteti.
Zárt ülés elrendeléséről az előző bekezdésben foglalt indokok alapján a Felügyelő Bizottság elnöke jogosult dönteni.
A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a bizottság elnökének szavazata dönt. Munkarendjét maga határozza meg.
A határozatokat az egyesület elnöke által vezetett Határozatok Könyvébe kell behelyezni. A Határozatok Könyvének tartalmára az Alapszabály 8.§-ának 2.) pontjában foglalt rendelkezések az irányadók.
A határozatok nyilvánosságra hozatalára az Alapszabály 8.§-ának 2.) pontjában foglalt rendelkezések az irányadók.

6.) A Felügyelő Bizottság munkájáról és megállapításairól írásban tartozik a Közgyűlést tájékoztatni.

7.) A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a.) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését teszi szükségessé.
b.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
 
8.) Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezetőszerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.
 
9.) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
 
10.) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
- a vezető szerv elnöke vagy tagja,
- a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
- az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
 

10. §
Az Egyesület működése és gazdálkodása

(1) Az Egyesület mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.
 

(2) Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb jövedelmekből gazdálkodik.
 
(3) A tagdíj összegét, befizetésének módját az Elnökség határozza meg az alakulás évében fizetendő tagdíj kivételével. A tagok tagdíj-befizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
 
(4) Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.
 
(5) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.
 
(6) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési kötelezettsége nincsen.
 
(7) Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.
 
(8) Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
 
(9) Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

(10) Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.
 
(11) Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az 1997. évi CLVI. törvény 18-20. §-ai az irányadók.
 
Az Egyesületnek az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a Ksztv. 19 § (3) bekezdése szerinti tartalommal közhasznúsági jelentést kell készíteni, amelynek elfogadása a közgyűlés hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetve arról – saját költségére – másolatot készíthet. Az Egyesület köteles a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb minden év június 30-áig saját internetes honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni. Az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba – előzetes időpont egyeztetése mellett – az Egyesület székhelyén bárki betekinthet.
 
 
(12) Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat.
 
(13) Az Egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.
 
11. §
Az Egyesület képviselete

(1) Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli, a (2) pontban foglalt kivétellel.

(2) Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök és egy további elnökségi tag együttesen jogosult rendelkezni, akik ebben a vonatkozásban ugyancsak képviseleti joggal rendelkeznek.
 
12. §
Az Egyesület megszűnése

(1) Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való egyesülését kimondja.
 
(2) Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.
 
(3) Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés dönt.
 
(4) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

13. §
Záró rendelkezések

(1) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.
(2) Az Egyesület Alapszabályát a Fővárosi Bíróságnak az Elnök a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.


 egységes szerkezetben, módosítva 2009. március 26-án