Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Légtér Közhasznú Egyesület
Alapszabály
 
A Légtér Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő §-ai alapján, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseire is figyelemmela mai napon az egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el:
1. §
Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

(1) Az Egyesület neve: Légtér (Közhasznú) Egyesület

(2) Az Egyesület székhelye: H-1037. Bp. Hármashatárhegyi út 016536/0088 hrsz.

(3) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(4) Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet.
2. §
Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége

(1) Az Egyesület céljai:
 
A budapesti és főváros környéki légi közlekedés növekvő környezeti kárainak csökkentése.

      Az egyesület céljait különösen a következő eszközökkel valósítja meg:
 
a)      Az egyesület fenntartások nélkül elősegíti annak az alapelvnek a megvalósulását, hogy az élethez és az egészséghez való jog a legalapvetőbb emberi jog, és csak ezen jog tiszteletben tartásával érvényesíthető minden további emberi jog.
b)      Az a) pontban leírt alapelv figyelembevételével az egyesület elősegíti mindazon törekvések megvalósítását, amelynek célja, hogy a légi közlekedéssel kapcsolatos tevékenységek hatásai a lakosság és a természet teherbíró képességének határain belül maradjanak, illetve arra a szintre szoruljanak vissza.
c)      Az egyesület elősegíti az egészséges életkörülmények fenntartását illetve visszaállítását a légi közlekedés által terhelt környezetben.
d)      Az egyesület különösen törekszik „az okozó fizessen !” elv gyakorlati megvalósításának elősegítésére, azaz arra, hogy a környezet, a légtér, a természet használatát és a benne okozott károkat, azok megelőzésének, illetve felszámolásának költségeit teljes egészében azok használói, illetve okozói fizessék meg.
e)      Az egyesület kiemelten foglalkozik a légi közlekedés és környezet összefüggéseivel: a repülésből származó légszennyezés és zajártalomnak az élővilágra, különösen az emberek egészségére gyakorolt káros hatásainak felmérésével, dokumentálásával és ezen hatások csökkentésével.
f)        Az egyesület céljainak elérése érdekében törekszik az állampolgári részvétel lehetőségeinek bővítésére, a nyilvánosság, a közvetlen demokrácia megerősítésére, a tájékoztatás és a tájékozódás szabadságának minél szélesebb körű megteremtésére.
g)      Az egyesület elsősorban a légi közlekedés környezet-barátabbá tételéért tevékenykedik a repülés káros környezeti hatásait csökkentő európai és hazai közlekedési politika kialakításáért és elfogadtatásáért.:
-         nemzetközi síkon az ICAO-val, (az ENSZ Nemzetközi Polgári Repülési Szervezettel), az ICCP-vel (a Kormányközi Éghajlatváltozási Bizottsággal), az Európai Bizottság légi közlekedéssel foglalkozó szakbizottságával, és az Európai Repülési Környezetvédelmi Szövetséggel való együttműködés keretében
-         hazai síkon a légi közlekedés szabályozásában érintett szaktárcákkal, intézményekkel, szervezetekkel, önkormányzatokkal, továbbá a légi közlekedés gazdasági szervezeteivel, valamint környezetvédelmi és érdekvédelmi civil szervezetekkel szakértő csoportokkal való együttműködés keretében.
h)      Az egyesület céljai elérése érdekében arra törekszik, hogy a bevételeiből megvásárolandó zajmérési eszközök segítségével a települési önkormányzatok részére stratégiai zajtérképet készít és azt a települési önkormányzatok rendelkezésére bocsátja.
 
       Az egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény szerinti közhasznú szervezet. Tevékenysége a környezetvédelem, amelynek során a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 38.§ (1) bekezdés b), g) és h) pontjaiban, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott közfeladatot lát el, amelyről állami szervnek és helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.
      Az egyesület célja, hogy - az 1995. évi LIII. törvény 110 § (7) bekezdés p) pontban foglalt törvényi felhatalmazása alapján megalkotott - 280/2004.(X.20.) Korm. rendelet 1 § (3) bekezdésében meghatározott települési önkormányzatoknak kötelezően elkészítendő stratégiai zajtérképet az önkormányzatok részére elkészítse.
 
      Az Egyesület célja szerinti közhasznú tevékenység a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26 § c) 9. pontja szerinti környezetvédelmi tevékenység.
 

(3) Az Egyesület a tevékenysége és a gazdálkodása legfontosabb adatait sajtó útján nyilvánosságra hozza. Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát a Budai Polgár megnevezésű helyi újságban való közzététel útján biztosítja.

 

 
 
 

Lap tetejére